V rámci projektu Neovision: duben 2014

Rybák obecný je druh hnízdící především na holých ostrovech nebo na ostrovech se strohou vegetací, které v minulosti přirozeně vznikaly dynamickým procesem řek a povodní. Jelikož v současnosti takovéto ostrovy vlivem regulace toků nevznikají, je rybák obecný do značné míry závislý na vytváření vhodných podmínek člověkem.

Rybák obecný je prováděcí vyhláškou k zákonu o ochraně přírody a krajiny řazen mezi silně ohrožené druhy, v posledním vydání Červeného seznamu ptáků ČR z roku 2003 je zařazen v kategorii „ohrožený druh“. Je chráněn i legislativou Evropské unie (druh Přílohy I tzv. Směrnice o ptácích). Dále je chráněn Úmluvou o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva), Úmluvou o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva) a Dohodou o ochraně africko–euroasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA).

Rybák obecný pravidelně hnízdí ve třech oblastech České republiky – jihočeských rybničních oblastech, na jižní Moravě, Ostravsku a Karvinsku. Ve všech dalších oblastech je hnízdění nepravidelné a v malém počtu párů. Na základě výsledků mapování hnízdního rozšíření v letech 2001–2003 byla populace odhadnuta na 400–600 párů.

Na rybníky Prostřední a Mlýnský instalovány plovoucí ostrovy za účelem vytvoření hnízdiště pro tento druh. Instalaci zajistilo Občanské sdružení Krok a následný monitoring ALKA Wildlife, o.p.s. v rámci projektu Neovision.

Od instalace ostrovů dne 7. 4. 2014 se rybáci pravidelně zdržovali na rybnících, na ostrovy také usedali, avšak o hnízdění nejevili zájem. Hnízdění začalo až poměrně pozdě, tokat rybáci začali koncem května a na snůšky vajec zasedli v první polovině července. Nakonec na plovoucích ostrovech zahnízdily 3 páry rybáka obecného (2 na Prostředním, 1 na Mlýnském rybníce) a koncem července byla pozorována min. 4 velká mláďata a ještě jeden inkubující pták. Jednalo se o jediné místo v NPR Lednické rybníky, kde v roce 2014 rybáci hnízdili.

Hnízdění rybáků bude monitorováno i v roce 2015, tentokrát v rámci projektu Neovision II.

Projekt NEOVISION – nové výzvy v ochraně biodiverzi­ty na česko-slovenském pomezí zís­kal finanční příspěvek v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK-ČR 2007-2013 a je zá­roveň podpořen ze státního rozpočtu ČR.