PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE KROK – Doléčování závislostí

Program následné péče Krok v Kyjově (PNP) již od roku 2002 úspěšně pomáhá znovu začleňovat do společnosti lidi se závislostmi, kteří absolvovali pobytovou léčbu.

Abstinovat neznamená „nebrat nebo nehrát“, ale získat daleko více –  trvale rozvíjet své schopnosti, plně se zapojit do života, mít práci, přátele, koníčky a rozumět sám sobě. Vědět, co v životě chci, a jak toho dosáhnout společensky přijatelnými způsoby, a přitom cítit uspokojení, radost a naplnění.

PhDr. Štěpán Pantlík, vedoucí PNP

V rámci strukturovaného přibližně půlročního programu nabízíme podporu klientům po ukončení léčby, ale i abstinujícím lidem v krizové situaci formou bezplatné odborné pomoci (terapeutické a sociálně právní) a v případě potřeby podporovaným bydlením pro klienty PNP.

Program následné péče Krok v Kyjově, tak navazuje na Terapeutickou komunitu Krok a uzavírá spektrum sociálních služeb, které se v Kyjově a okolí zabývají závislostí a její léčbou.

Klient, který absolvoval po terapeutické komunitě také Program následné péče má dle našeho dlouhodobého výzkumu:

 • 2,7 krát vyšší šanci, že bude dlouhodobě abstinovat
 • 1,4 krát nižší pravděpodobnost relapsu
 • 2,15 krát nižší pravděpodobnost recidivy

Služba  – Program následné péče (PNP) je bezplatná a je založena na vzájemné důvěře, respektu a diskrétnosti. Předpokládá klientovo aktivní zapojení, jeho motivaci a počítá s jeho určitou výbavou, kterou si přináší z pobytové léčby, nejčastěji terapeutické komunity.

Při účasti v Programu následné péče Krok mohou klienti:

 • nalézt podporu při přechodu z terapeutické komunity nebo jiné léčby do běžného života
 • naučit se používat ve svém životě nově nabyté osobnostní a sociální dovednosti, nebýt sami při hledání práce, při podávání žádostí o splátkové kalendáře a podobně
 • dostat podporu psychoterapeutickou a socioterapeutickou při řešeních běžných situací, které s sebou život nese.
 • využít společných volnočasových aktivit a prožít nejednu příjemnou sobotu či neděli.
 • získat rovněž důležitou podporu – důstojné bydlení, kterou také nabízíme formou levného spolubydlení.

Službu poskytujeme lidem od 15 let věku (u bydlení od 18 let) bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci neboli všem, kteří potřebují podporu při přechodu z pobytové formy léčby do běžného života bez drog a kteří splňují následující podmínky:

„Díky doléčováku jsem měla možnost zažít normální život s podporou terapie.“
Monika, klientka PNP
 • věk nad 15 let (u bydlení min. 18 let)
 • mají diagnostikovanou závislost (drogová, alkoholová, patologické hráčství aj.)
 • jsou po pobytové léčbě v terapeutické komunitě nebo po jiné léčbě – dlouhodobé sociální rehabilitaci, jejíž délka byla minimálně 3 měsíce, přičemž není podmínkou řádné ukončení této léčby, ale že v současnosti abstinují
 • jsou motivovaní, chtějí spolupracovat, mají potřebu a zájem se úspěšně zařadit do společnosti
 • jsou zaměstnáni (příp. registrováni na ÚP) nebo studují

Službu naopak nemůžeme poskytnout lidem, kteří vykazují následující kontraindikace:

 • stav intoxikace
 • výrazné projevy syndromu odnětí látky
 • akutní psychotický stav
 • závažná psychiatrická diagnóza, vyžadující zdravotnické zařízení
 • neakceptace abstinence v širším slova smyslu – drogy, alkohol, herní automaty
 • nepřijetí pravidel programu

Kapacita služby následné péče je 12 míst, přičemž máme k dispozici šest míst podporovaného bydlení.

Jak program vypadá?

Každý klient v programu má možnost při akutní krizi využít krizové intervence po telefonu, a to jednak u vedoucího programu, a také u hlavního terapeuta.

Hlavní prvky programu jsou:

 • Pondělní společné skupiny Každé pondělí probíhá společná skupina v prostorách bydlení. Řeší se zde především běžné provozní záležitosti, ale také například věci krizové, akutní.
 • Úterní garantské pohovory Garantský pohovor je individuální socioterapie se svým garantem – vedoucím PNP, která má za cíl klienta stabilizovat v daném společenském prostředí a posílit jeho abstinenci. Obsahem rozhovorů bývají pravidelně především abstinentský život, týdenní plány, sociální práce, vztahové záležitosti, pracovní problémy, trávení volného času a mnoho dalšího.
 • Středeční individuální terapie Individuální terapie s hlavním terapeutem. Zde je pouze klientův prostor a obsah určuje jen a jen on.
 • Čtvrteční Klub abstinentů Každý čtvrtek se setkáváme na interakční skupině, které účastnící jsou jednak uživatelé služby a jednak dlouhodobí abstinenti. Můžete zde potkat člověka abstinujícího rok, dva, deset, patnáct let… Takto dochází ke konfrontaci zkušených abstinentů s aktuálními klienty programu. Přibližně jednou za šest týdnů vede klub hlavní terapeut. Dále jsou pravidelné sváteční Vánoční a Výroční kluby.
 • Výlety a společně trávený čas Jednou měsíčně máme společnou aktivitu, kterou klienti PNP spoluorganizují. Jedná se buď o výlet, hru, sportovní aktivitu, nebo také sjíždění řeky Moravy ap.

Mimo tyto aktivity se klienti PNP společně s klienty Terapeutické komunity KROK účastní některých dobrovolnických akcí, především s obnovou přírody např. pobyt na Ostrovech – nezapomenutelný zážitek, pro každého.

Vždy, když jsem se vracel na doléčovák, vracel jsem se domů, do bezpečí.                                                      
Radek

Po ukončení Programu následné péče mají bývalí klienti možnost:

 • pokračovat v účasti na Čtvrtečních Klubech abstinentů, využívat dle potřeby služeb sociálně právní, krizové intervence, individuální terapie.
 • pokračovat v dobrovolnické činnosti např. v rámci Dobrovolnického centra
 • po dohodě s vedoucím PNP využít opět služeb Programu následné péče
 • v případě potřeby využít krizového lůžka (za splnění podmínek)
 • v případě např. relapsu absolvovat posilující pobyt v Terapeutické komunitě.

Klienta PNP vedeme během celého pobytu k tomu, aby…

 • V sobě podpořil a rozvinul zdravé sociální návyky
 • Řešil sociální záležitosti jako splácení dluhů, komunikace s úřady
 • Dokázal jednat sám za sebe a dokázal říct, co cítí
 • Zvládal řešení chutí, konfliktů, životních situací
 • Jednal samostatně, ale uměl si říct o podporu, když ji potřebuje
 • Plánoval svůj volný čas a našel si vhodné zájmy a koníčky ke své spokojenosti
 • Dokončil nastoupenou cestu k plné resocializaci
 • Rozvinul svůj potenciál a šel za svými vizemi
  Program následné péče Krok pro mě znamenal odrazový můstek do nového života.  
  Barča