TERAPEUTICKÁ KOMUNITA KROK – Léčba drogové závislosti

Terapeutická komunita Krok v Kyjově už přes 20 let úspěšně léčí lidi se závislostmi. Pomáhají jim s drogovou závislostí na pervitinu, marihuaně či jiných drogách nebo se závislostí na alkoholu, automatech, online hrách a dalších.

Drogová závislost zcela ničí vlastní hodnoty, lidské vztahy, celé rodiny, životy. Drogy neznají pravidla. Jsme tu pro vás!

Mgr. Milan Čamlík, hlavní terapeut

Téměř 90% úspěšnosti léčby drogové závislosti dosahujeme dlouhodobým vztahem postaveným na vzájemné důvěře a spolupráci s klientem a jeho rodinou během léčby. I po léčbě pomáháme klientovi se začleněním do běžného života. Každý bývalý klient se na nás může i v budoucnu obrátit s žádostí o pomoc nebo radu. V době krize či relapsu se u nás může posílit pobytem po potřebnou dobu.

V KROKu není cílem klienta jen „ nebrat“ a být „čistý“. V KROKu dělá klient skutečné kroky k celkové změně uvnitř sebe, a tak získává obrovskou vnitřní svobodu.

Zbavuje se závislosti tím, že mění svůj pohled na život.
Učí se nebát se projevit a říci si o to, co potřebuje a co cítí.
Učí se zvládat „chutě“ a řešením svých problémů se posouvat dále.

Učí se zde žít plnohodnotně bez drog a jak si abstinenci udržet po celý život, a přitom byl šťastný a spokojený sám se sebou.
Klienti se učí mít radost ze života.

Zárukou abstinence je ČESTNOST, UPŘÍMNOST A POKORA.

V Terapeutické komunitě Krok můžou rodiče, ale hlavně jejich děti, nalézt potřebnou pomoc v tom, aby se doposud nezvladatelný problém přetvořil v něco jiného. „Už na to nejste sami.“ Jak říká rodičům hlavní terapeut: „Teď se o vaše dítě postaráme my.“

Poskytujeme léčbu lidem od 15 let bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, sexuální orientaci neboli všem, kteří chtějí žít bez drog a potřebují naši pomoc a podporu. Vstupní kritéria zde.

Kapacita terapeutické komunity pro drogově závislé KROK je maximálně 15 osob.

Nabízíme

 • V léčbě a terapii každý klient postupuje svým vlastním tempem. Důležitý je výsledek, tedy abstinence jako životní styl.
 • Vedle běžné odvykací terapie naše klienty dlouhodobě vedeme k pozitivní změně života bez drog a jejich denní režim je podobný tomu, který je čeká venku po ukončení léčby.
 • Při léčbě drogové závislosti úzce spolupracujeme s rodinou klienta (rodinná terapie a výlety, terapie pro muže a ženy, týdenní pobyt rodiče v komunitě apod.). Rodinám a klientům pomáhá zpracovat danou situaci. Rodiče mají možnost seznámit se s principy abstinence. Zájem rodičů o život v komunitě je tak velkou motivaci v léčbě klientům.

„Venku jsem se zvířaty do kontaktu moc nepřicházel, a tak proto tady z toho mám radost a je to něco, v čem jsem se dokázal najít.“

Mates (2. fáze)

 • V rámci pravidelné pracovní terapie klienti mají možnost osvojit si nové pracovní návyky a dovednosti (učí se různé typy prací), které pak uplatňují po skončení léčby při hledání nového zaměstnání.
 • Po úspěšném ukončení léčby, klientům i dál pomáháme během přechodného období (podporované bydlení, vyřídit si práci, brigádu, školu, řeší finance, vztahy apod.).
 • V rámci Programu následné péče, bývalým klientům nabízíme individuální a skupinovou terapii a sociální poradenství, aby si tak mohli udržet svou abstinenci po celý zbytek života.

Klienta vedeme během celého pobytu k tomu, aby…

„Jsme si zde všichni rovni. Je zbytečné odsuzovat se za to, co bylo, řešit minulost, kterou už stejně nezměníme. A na některé otázky ani odpovědi už nenajdeme. V Kroku se učíme hledět dopředu. Vážit si sám sebe i ostatních. Přijímat své chyby a oceňovat se každý den i za drobnosti. Každý den bez drogy je pro mne úspěch!“

Filip (3. fáze)

 • si opětovně osvojil zdravé návyky;
 • získal vlastní sebedůvěru, pokoru, čestnost a vzájemný respekt;
 • se za sebe postavil v běžných situacích a svobodně řekl, co cítí;
 • zvládal krizové situace a řešení konfliktů;
 • byl samostatný a schopný převzít za sebe zodpovědnost;
 • dokázal plánovat svůj volný čas a našel si vhodné zájmy a koníčky;
 • si obnovil nebo zlepšil kontakt s rodinou.

Naše sociální pracovnice

 • pomohou klientovi vyřídit sociální dávky, ze kterých může pobyt v komunitě hradit;
 • poradí klientům, jak přerušit školu nebo si vyřídit úřad práce na dobu pobytu v komunitě;
 • poradí případně klientům s exekucemi, soudními nařízeními a v jiných těžkých životních situacích.

Součástí terapie jsou

„Po několika léčeních na drogovou závislost, kdy jsem se pokaždé k užívání vrátila, jsem se rozhodla pro pobyt v komunitě. Dnes jsem za to moc ráda. Zjistila jsem, že abstinence není o tom jen nebrat drogy, ale učit se řešit to, co mě k drogám přivedlo. Zažívám tu cenné chvilky – nalézám totiž hodnoty tam, kde jsem je předtím neviděla. Děkuji.“ „Kráčím v Kroku krok po kroku vstříc pokroku.“

Katarina (3. fáze)

 • individuální a skupinová terapie;
 • dodržování denního režimu;
 • v rámci pracovní terapie získávat pracovních návyků;
 • zážitkové a volnočasové aktivity (výlety, sportovní a dobrovolnické akce).
 • environmentální aktivity především pobyt na Ostrovech – nezapomenutelný zážitek, pro každého.

Za úspěšného klienta považujeme toho, kdo úspěšně zvládne všechny 4. fáze léčby.