Projekt Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů

 

Doba trvání projektu: od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020

Tento projekt je zaměřen na monitoring, výzkum, ochranu a praktický management cílových druhů živočichů vázaných na břehy vod a hlavaté vrby. Jedná se o zvláště chráněné břehuli říční, ledňáčka říčního, morčáka velkého a páchníka hnědého. Tyto druhy jsou tzv. deštníkovými druhy, tzn. že při jejich praktické ochraně chráníme rovněž pestrá společenstva dalších ohrožených druhů. Hlavními cíli jsou zlepšení poznání o těchto druzích a o jejich biotopech. Skrze vhodně zvolený management biotopů dojde ke zlepšení životních podmínek těchto druhů. Projekt si rovněž klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o těchto druzích a biotopech, které obývají. Cílů projektu bude dosaženo zapojením odborníků z různých odvětví, spoluprací se státní správou a aktivní zapojení veřejnosti na obou stranách projektového území.

Projekt je financován z prostředlů EU prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 a ze státního rozpočtu ČR.

Partneři projektu

Vedoucí partner: Krok Kyjov, z. ú.

Hlavní přeshraniční partner: Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Další partneři: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Výchozí situace a realizace projektu

Vodní toky propojují krajinu a říční ekosystémy přivádí do krajiny život. Vlivem meliorací vodních tok a intenzifikací krajiny se postupně vytrácela přírodní bohatost a všestranná funkce vody v krajině.

Břehule říční představuje trvale ubývající druh, který je vázán na písčité nebo hlinitopísčité břehy, které v nezregulovaných tocích řek vznikaly přirozeně vlivem osypu břehů.

Ledňáček říční je zase vázán na čisté průhledné vody a místy je jeho výskyt rovněž limitován přítomností hlinitých stěn.

V rámci projektu budou upravovány hnízdní stěny v okresech Hodonín, Břeclav, Břeclav a Znojmo. Úpravy budou spočívat v odkopání sesunutých stěn tak, aby byly vhodné pro zahnízdění. V případě nutnosti budou odstraněny náletové rostliny. Takové úpravy vytvářejí příhodné podmínky kromě břehule a ledňáčka i pro další druhy ptáků (např. vlha pestrá).

Morčák velký je druhem, který u nás pravidelně zimuje a v posledních letech začíná pomalu hnízdit, je však vázán na přítomnost velkých dutin ve starých stromech, který je značný nedostatek. Projekt bude zaměřen na ochranu starých významných stromů v říční krajině, jako jsou např. hlavaté vrby, a v odůvodněných případech také na praktickou podporu hnízdění vyvěšováním hnízdních budek.

Páchník hnědý je vzácný brouk vázaný na dutiny živých stromů. Ideální podmínky pro něj skýtají tzv. hlavaté vrby. Jejich obhospodařování bylo ještě nedávno součástí běžného života u potoka snad u každé vesnice. V současnosti z „vrboven“ a linií hlavatých vrb přetrvávají jen zbytky, které jsou často v žalostném stavu a je nutné je ořezat. Přežívající populace páchníka jsou proto izolované a bez aktivní pomoci odsouzené k zániku.

Na základě inventarizace hlavatých vrb a zhodnocení jejich stavu budou vytipovány prioritní vrby, u kterých bude Krok provádět ořez dle společné metodiky. V rozsáhlejších vrbovnách bude také upravováno okolí vrb zejména sečením.

Budou uspořádány kurzy zpracování vrbového proutí na výrobu košů, příp. dalších proutěných výrobků. Dále budou organizovány terénní exkurze do zvláště chráněných území s ukázkou významných druhů organismů a péčí o tyto území pro zaměstnance a klienty Krok a dobrovolníky z řad veřejnosti. Cílem exkurzí bude osvěta o důležitosti péče o biologicky významné části přírody.

Součástí projektu bude i propagační informační kampaň zaměřená na zvýšení povědomí o této problematice a zapojení veřejnosti do mapování hlavatých vrb.

Výše podpory:

Výše příspěvku z ERDF:    179 379,24 €

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR:     10 551,72 €

Číslo projektu: 304021D168