Projekt: S CHUTÍ DO PRÁCE

Doba trvání projektu: od 1.1.2013 do 28.2.2015

Občanské sdružení Krok začalo s realizací projektu S chutí do práce. Cílem projektu je usnadnit abstinujícím závislým vstup na trh práce a udržení se na něm. Cílovou skupinou jsou klienti Terapeutické komunity Krok (TK Krok), PNP Krok a bývalí klienti.

Projekt pracuje s myšlenkou, že problém závislosti je problémem celé rodiny. Má-li být klientova resocializace úspěšná – počínaje změnou vzorců chování až po úspěšnou adaptaci na trhu práce, je potřeba stabilizovat rodinný systém klienta. Aktivity projektu jsou rozděleny do dvou částí, které jsou vzájemně propojeny.

První část je zaměřena na podporu rodinného systému klienta, což obnáší rekonstrukci rodinných vztahů, ošetření rodinných traumat, komunikaci v rodině, hledání vnitřních zdrojů klienta (rodinné mapy, večírek částí), párovou terapii, podporu v samostatnosti a zodpovědnosti.

Druhá část se zaměřuje na rozvoj sociálních a profesních dovedností zahrnující workshopy dospělých zručností, orientaci na trhu práce a tvorbu osobního portfolia, vybudování pracovních návyků, získání nových pracovních zručností a kurz finanční gramotnosti. Klientům bude poskytnut koučink v posledním měsíci jejich pobytu v TK a v prvních třech měsících po odchodu z TK.

Výstupem projektu bude klient, jehož rodinné zázemí je stabilizováno, a který disponuje sociálními a profesními dovednostmi, které mu umožní úspěšný návrat na trh práce a udržení se na něm.

Popis klíčových aktivit:

Poradensko-motivační činnosti – cílem této aktivity je nenásilné vytvoření pozitivního přístupu klientů k projektovým aktivitám i k hledání zaměstnání.

Zaučení do řemesel – primárním cílem je vytvoření si stabilních pracovních návyků, které jsou předpokladem úspěšného vstupu na trh práce a které osobám ohroženým sociálním vyloučením chybí. U účastníků budou posilovány vlastnosti jako je trpělivost, systematičnost v práci, důslednost, zvládání agresivity a samostatnost. Zaučení do řemesel bude probíhat v šicí dílně a v kovářské dílně. Po absolvování 100 hodin získají klienti osvědčení.

Představení profesí – cílem je u klientů vybudovat reálnější představu o jednotlivých profesích, respekt k profesím, pomoci nalézt pozitivní vzory.

Rodinná setkání – společná setkání klientů a jejich rodinných příslušníků. Cílem je konfrontace a získání nových pohledů, navázání a zlepšení komunikace, práce na osamostatnění klientů, vymanění se z vlivů rodičů, přijetí zodpovědnosti sám za sebe, za své posuny a cestu.

Rodinné mapy – smyslem práce na rodinných mapách je uvědomit si vlastní hodnotu a důležitost harmonického vztahu k sobě, k rodině a k životu.

Dospělé zručnosti – cílem je vybavit účastníky potřebnými dovednostmi pro zodpovědný a samostatný život.

Večírek částí – je proces, jehož cílem je identifikovat, transformovat a integrovat klientovi vnitřní zdroje.

Kurz orientace na trhu práce a budování osobního portfolia – klienti se naučí vypracovat strukturovaný životopis, přesvědčivý motivační dopis, dozví se, jaké doklady je potřeba mít připravené při návštěvě potenciálního zaměstnavatele, jak absolvovat přijímací pohovor aj.

Kurz finanční gramotnosti – bude probíhat formou interaktivních workshopů, s praktickým nácvikem modelových situací, se kterými by si měl účastník projektu po jeho absolvování poradit

Koučink – pro klienty terapeutické komunity: Cílem je poskytnout klientovi poradenství při hledání zaměstnání.

Koučink – pro klienty programu následné péče (po ukončení TK): Cílem je poskytnutí podpory v prvních dvou měsících klientova nového zaměstnání.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.