Projekt REVISION – Opatření ke zmírnění dopadů invazních živočichů na Západním Slovensku a Jižní Moravě

Doba trvání projektu: od 1.2.2018 do 31.1.2020                 

Tento projekt navazuje na aktivity ohledně monitoringu invazních živočichů a managementu ptačích ostrovů v přeshraničním území ČR a SR, které realizovali partneři v minulosti. Cílem je přehodnotit početnost a dopad vybraných invazních živočichů na původní biotopy v Jihomoravském, Trnavském, Trenčínském a Žilinském kraji a snížit negativní dopad. Na základě projektových aktivit, hlavně monitoringu, eradikace invazních druhů a upraveného cíleného managementu, projekt navrhne první komplexní plán pro management invazních druhů živočichů v projektovém území jako i původních druhů negativně dotknutých invazními živočichy. Aktivity se budou realizovat ve spolupráci s místními obyvateli a mysliveckými sdruženími a budou tak aplikovatelné jako vzorové i v ostatních územích obou států.

Projekt je financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 a ze státního rozpočtu ČR.

Partneři projektu

Vedoucí partner: Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko.

Hlavní přeshraniční partner: Krok Kyjov, z.ú.

Další partneři: ALKA Wildlife o.p.s., Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Výchozí situace a realizace projektu

Invazní živočichové se stávají stále větším problémem pro ochranu původních druhů živočichů v celé Evropě. Na Slovensku na Hrušovské zdrži klesla v důsledku přítomnosti norka amerického populace rybáka obecného za posledních 5 let o 70 %.

Podobně jsou na tom i jiné druhy vodního ptactva. Projekt se však zaměřuje i na invazní druhy rostlin.

V rámci projektu bude Krok se svými klienty na Písečném ostrově v PR Věstonická nádrž (CHVÚ Střední nádrž Nové Mlýny) a na Mutěnických rybníkách (EVL Hodonínská Dúbrava) likvidovat invazní dřeviny jako je trnovník akát, javor jasanolistý, pajasan žláznatý. Rozšíří se tím otevřené plochy, což bude mít pozitivní vliv nejen pro hnízdění ptactva, ale i pro ohrožené druhy rostlin a hmyzu.

Za účelem zlepšení stavu hnízdních biotopů vodního ptactva se ve vybraných lokalitách uskuteční dva tábory se zapojením dobrovolníků. Budou se zde likvidovat porosty expanzivních a invazních rostlin a zlepší se kvalita hnízdních biotopů prostřednictvím cílených opatření (vytvoření nových nebo obnova existujících štěrkových ploch) jako opatření pro zvýšení hnízdní úspěšnosti vodního ptactva.

Výše podpory:

Výše příspěvku z ERDF:                                 117 987,55 €

Výše příspěvku ze státního rozpočtu ČR:             6 940,44 €

Číslo projektu:     304021D187