Projekt: NEOVISION 

Doba trvání projektu:  od srpna 2013 do července 2014

V roce 2013 jsme začali realizovat projekt NEOVISION – nové výzvy v ochraně biodiverzity na česko-slovenském pomezí. Cílem projektu je zapojení našich klientů do aktivní péče o krajinu, přírodu a vzácné, zvláště chráněné druhy živočichů. Výstupem projektu je jak praktická ochrana přírody, tak informace o ochraně přírody pro laickou i odbornou veřejnost, přednášky a metodiky pro ochranu vzácných lokalit. Celý projekt je realizován ve spolupráci s odborníky z České a Slovenské republiky.

Projekt NEOVISION se zaměřuje na problematiku zavlečení nepůvodních druhů šelem, jež mají značnou reprodukční kapacitu a rychle se šíří. Tyto druhy představují nebezpečí pro původní faunu drobných a středních obratlovců Evropy. Druhy jako norek americký, mýval severní a psík mývalovitý ovlivňují populace našich původních šelem a mají také lokální, ale významný negativní vliv na hnízdící vodní ptáky a obojživelníky. Bez aktivního přístupu ochrany přírody může negativním vlivem nepůvodních šelem dojít k dramatickému poklesu hnízdní úspěšnosti v ptačích koloniích na zemi hnízdících ptáků a následně k celkovému poklesu jejich již tak malých populací.

Občanské sdružení Krok bude v roce 2013 a 2014 realizovat managementová opatření vedoucí k podpoře hnízdění vybraných ptačích kolonií na ostrovech Věstonické nádrže Vodního díla Nové mlýny, na rybníce Nesyt (Lednické rybníky) a na rybníce Stolářka u Bzence.

Managementová opatření budou spočívat v realizaci nestavebních opatření v úpravě stávajících ostrovů (odstranění náletové vegetace, zavezení ostrova říčním štěrkem) a instalaci 4 umělých ostrovů, které vytvoří nové hnízdní podmínky pro zahnízdění a hnízdní úspěšnost ohrožených druhů racků a rybáků v souladu s plánem péče chráněných území. Tyto aktivity pro abstinující klienty jsou prospěšné společnosti, přírodě a prospívají začlenění klientů do společnosti.

V rámci projektu bude také realizován průzkum výskytu semiakvatických invazivních druhů savců (norek americký, mýval severní a psík mývalovitý) a standardní monitoring hnízdních kolonií ptáků.

Průzkum spočívá v aplikaci neinvazivních, zavedených a moderních metod v průzkumu savců (monitorovací rafty na stopy a fotopasti) a testování nových monitorovacích zařízení na mývala severního (monitorovací rafty). Průzkum pro Občanské sdružení Krok na základě výběrového řízení realizuje obecně prospěšná společnost ALKA Wildlife, o.p.s. (www.alkawildlife.eu).

Občanské sdružení Krok na projektu spolupracuje se slovenským partnerem SOS/ BridLife Slovensko, který na Slovensku realizuje obdobné aktivity. Společně se pak klienti OS Krok a dobrovolníci z řad členů SOS zúčastnili dvou pracovních táborů – jeden na Věstonické nádrži a druhý na Vtáčom ostrove na Dunaji (srpen a září 2013). Účastníci společně odstraňovali náletovou vegetaci a zavezli ostrovy říčním štěrkem. Sekundárním cílem společných táborů byla ekovýchovná činnost, v rámci táborů byly pro účastníky uspořádány přednášky související s danou problematikou.

Projekt NEOVISION – nové výzvy v ochraně biodiverzity na česko-slovenském pomezí získal finanční příspěvek v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK-ČR 2007-2013 a je zároveň podpořen ze státního rozpočtu ČR.