Projekt NEOVISION II.

Doba trvání projektu: od 1. 9. 2014 do 31. 5. 2015

Projekt navazuje na předchozí projekt NEOVISION – nové výzvy v ochraně biodiverzity na česko-slivenském pomezí (realizovaný díky finanční podpoře získané z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013), jehož původní problematika – šíření nových nepůvodních invazních (rychle se šířících a negativně působících) druhů šelem a jejich vliv na ohrožené populace ptáků – je rozšířena o problematiku invazních rostlin, se kterou jsme se při realizaci předchozího projektu setkali. Za tímto účelem byl přizván další projektový partner, který má více zkušeností s botanickým aspektem problematiky – sdružení Sorbus.

Navrhovaný projekt se zaměřuje na velmi aktuální problematiku z oblasti ochrany biodiverzity: šíření nových nepůvodních invazních (rychle se šířících a negativně působících) druhů a jejich vliv na ohrožené populace ptáků. Nepůvodní druhy mohou negativně ovlivňovat původní, často vzácné a chráněné druhy živočichů a rostlin. V regionu programu se v současnosti vyskytují tři druhy invazních šelem: norek americký, psík mývalovitý a mýval severní a celá řada invazních druhů rostlin (jako je křídlatka -Fallopia sp., slunečnice topinambur – Helianthus tuberosus, bolševník velkolepý – Heracleum mantegazzianum, zlatobýl – Solidago sp., trnovník akát – Robinia pseudoacacia, pajasan žláznatý -Ailanthus altissimaa další). Jsou to druhy, které se v současnosti šíří po obou stranách česko-slovenské hranice. Hraniční řeka Morava tvoří pro tyto invazní druhy „migrační cestu“, odkud se šíří do jimi dosud neobydlených území. Populace jsou tedy pro obě země společné. Problém jejich negativního vlivu na naše původní druhy je společný, sdílený oběma zeměmi a měl by se proto také společně řešit formou aktivní spolupráce českých i Slovenské ochránců přírody. V rámci projektu Neovision II budeme pokračovat v práci započaté v předchozím projektu, a to jak v rozšiřování vhodných stanovišť pro hnízdění ohrožených druhů ptáků, tak v monitoringu nepůvodních druhů rostlin a živočichů.

Invazní šelmy nejsou původní a naše druhy na ně nejsou adaptovány. Působí negativně na původní druhy živočichů. Podobně negativně působí i nepůvodní invazní druhy rostlin. Vytlačují původní rostliny, snižují druhovou rozmanitost, navíc se velmi těžko likvidují.

Projekt se opět zaměřuje na ostrovní hnízdní kolonie ptačích druhů, mezi které patří zejména rybák říční, racek černohlavý a racek chechtavý. Na Slovensku je region programu v podstatě jedinou oblastí s vhodnými biotopy, a tedy s výskytem těchto druhů (malá část populace hnízdí i jinde). V České republice se jedná o jednu ze tří oblastí, přičemž z hlediska návaznosti populací je důležitá kontinuita se slovenskými koloniemi. Dále se projekt zabývá vodními druhy ptáků, například čírkou obecnou, lžičákem pestrým a vodoušem rudonohým, ale i plošně ubývající čejkou chocholatou. Tyto druhy nejsou jen případovými, ale i tzv. „deštníkové druhy“ – aktivitami zaměřenými na tyto druhy budou podporovány i další druhy, které využívají stejné prostředí a jejich stanoviště jsou ohrožovány invazemi rostlin a nepůvodními šelmami.

Projekt se také věnuje aktuálním problémům praktické ochrany přírody v regionu. Jedním z nich je vliv „velkých racků“ na místní populaci vodních ptáků. Tito racci (jako jsou racek bělohlavý – Larus cachinnans a racek středomořský – Larus michahellis) představují expanzivní druhy, které u nás nedávno začaly hnízdit a jejich četnost každoročně narůstá, přičemž vliv na místní populace ptáků se zdá být významný.

Projektové lokality na české straně jsou:

  1. Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny
  2. Lednické rybníky
  3. Koňské pastvisko
  4. Slanisko v trojúhelníku
  5. Soutok- Podluží a Soutok-Tvrdonicko
  6. Mutěnické rybníky
  7. Písečný rybník u Milotic
  8. Rybník Stolářka