V rámci projektu Neovision

Kromě našich původních živočichů se ve volné přírodě můžeme setkat s celou řadou nepůvodních druhů, jež sem byly zavlečeny člověkem často ze vzdálených koutů zeměkoule. V případě invazivních šelem souvisí jejich výskyt s rozšířením kožešinových chovů v první polovině 20. století, respektive s úniky zvířat z těchto zařízení jako i záměrné vypouštění do volné přírody za účelem následného lovu. Pokud tato zvířata u nás nalezla vhodné podmínky a začala se šířit, představují nebezpečí pro původní faunu drobných a středních obratlovců Evropy. Druhy jako norek americký, mýval severní a psík mývalovitý ovlivňují populace našich původních šelem a mají také lokální, ale významný negativní vliv na ryby a na hnízdící vodní ptáky a obojživelníky, často na vzácné a ohrožené druhy. Tyto druhy nepůvodních šelem mají značnou reprodukční kapacitu a rychle se šíří.

Norek americký, původem severoamerický druh, se jak u nás, tak v celé Evropě rozšiřuje v návaznosti na farmové chovy těchto významných kožešinových zvířat. Norek je vázaný na vodní prostředí, dobře plave a v jeho potravě se vyskytují jak bezobratlí, tak všechny skupiny obratlovců, vodní i suchozemští. Norek je středně velká lasicovitá šelma se zploštělou hlavou, špičatým čumákem a dlouhým ocasem. Normální zbarvení norka amerického je tmavohnědé až červenohnědé, pouze na spodním rtu a na bradě bílé. V přírodě se nicméně vyskytují také jednici různých barev (např. stříbřitě modrý, světle šedý, či béžový odstín), což je výsledkem šlechtění norků na farmách.

Mýval severní původně pochází ze Severní Ameriky a severní části Jižní Ameriky. Do naší přírody se dostal z kožešinových farem nebo vlivem záměrného vypouštění. Jedná se o všežravce obývajícího širokou škálu různých biotopů, místy s vazbou na mokřadní lokality. Mýval je středně velká medvídkovitá šelma s krátkým tělem, delším úzkým ocasem, hustou srstí a s nápadně pohyblivými prsty zvláště na předních končetinách. Má nevýrazné šedohnědé zbarvení a charakteristickou černobílou masku na hlavě a tmavě pruhovaný ocas. Bývá často zaměňován se psíkem mývalovitým. Pro mývala je však typický i postoj s vyklenutými zády.

Psík mývalovitý původně pochází z Dálného východu, z introdukovaných populací na Sibiři a z evropské části bývalého Sovětského svazu se šířil dál na západ. Navíc unikal z chovů kožešinových zvířat. Jedná se o všežravce obývajícího širokou škálu různých biotopů, místy s vazbou na mokřadní lokality. Jedná se o psovitou šelmu dosahující až velikosti lišky. Má zavalité tělo a krátké nohy. Zbarvením připomíná jezevce nebo mývala. 

Dlouhá neuspořádána srst má v zimě hustou podsadu a na lících vytváří licousy. Základní je šedohnědé zbarvení s tmavým žíháním, nohy jsou téměř černé, ocas je tmavý a bez příčného pruhování. Na hlavě je typická černobílá kresba. V letní srsti bývá zbarvení celkově světlejší, někdy s nádechem do rezava.

Další informace o druzích na www.alkawildlife.eu.

Průzkum na Lednických rybnících zaměřený na tyto invazivní šelmy provádí o.p.s. ALKA Wildlife. Průzkum proběhl od podzimu 2013 do léta 2014 a nyní bude dále pokračovat od října 2014 až do jara 2015. Tento průzkum spočívá v aplikaci neinvazivních, zavedených a moderních metod v průzkumu savců, jež představují monitorovací rafty na stopy a fotopasti.

Monitorovací rafty jsou plovoucí plochy, na kterých je umístěn měkký, permanentně vlhký substrát, na kterém zvířata po přeběhnutí zanechají stopu, která umožňuje jejich určení na lokalitě. Rafty byly vyvinuty speciálně pro monitoring norka amerického, ale lze jimi zachytit i některé další druhy živočichů pohybujících se v okolí vodních ploch a vodotečí (např. ondatra, hryzec, potkan atd.).

Fotopasti jsou fotopřístroje, které se spouští na základě impulzu čidla. Čidla mohou reagovat na pohyb (ve dne) nebo změnu teplot (v nočních hodinách).

Další informace o monitoringu na www.alkawildlife.eu.

Z dosavadních výsledků vyplývá, že NPR Lednické rybníky osídlil norek americký, byl zaznamenán na rybnících Nesyt, Prostřední a Mlýnský a na potoku Včelínek. Jedná se o nové údaje o výskytu druhu na této lokalitě a jeho výskyt budeme sledovat i nadále. Další druhy – psík mývalovitý a mýval severní – zaznamenány nebyly, i když evidujeme informace o výskytu psíka v okolí a je možné přinejmenším tento druh na lokalitě očekávat.

Otázka, co s tím, zůstane prozatím nezodpovězena. V současnosti jsou invazivní nepůvodní šelmy v Evropě považovány za nežádoucí (formou smluv, koncepcí a doporučení) a v řadě zemí jsou prováděna úspěšná i neúspěšná opatření na jejich regulaci. Základním kamenem plánování dalšího postupu je monitoring těchto druhů, který na Lednických rybnících proběhl v rámci projektu Neovision.

Projekt NEOVISION – nové výzvy v ochraně biodiverzi­ty na česko-slovenském pomezí zís­kal finanční příspěvek v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK-ČR 2007-2013 a je zá­roveň podpořen ze státního rozpočtu ČR.