Krok-Age friendly organizace – projektové aktuality

Leden

Age management v Kroku odstartoval

Začali jsme realizovat nový projekt, který je zaměřený na organizaci a její zaměstnance. Age management je v současné době v České republice trendem, relativně mladým a teprve rozvíjejícím se konceptem.  Naše organizace jej vnímá jako výzvu a zároveň potřebu, pokud si chceme udržet dlouhodobě spokojené zaměstnance. Věříme, že třeba v budoucnu inspirujeme i další organizace k jeho zavedení.

Hlavním pojmem age managementu je pracovní schopnost – viz následující schéma Dům pracovní schopnosti 

 

Únor

V Kroku počítají kroky

Od 15. února jsme začali počítat své kroky a to doslova. K tomu nám pomáhá chytrý náramek, zakoupený v rámci projektu Krok-Age friendly organization.  Zakoupení náramku je jednou z mnoha plánovaných aktivit projektu, jejichž cílem je podpořit zdraví životní styl zaměstnanců a motivaci k pravidelnému pohybu. Dle první zpětné vazby od pracovníků lze soudit, že náramek již v některých probudil zdravou soutěživost – aneb, kdo z nás toho za měsíc ujde nejvíc.                                                                                                                                     

Krok začíná budovat svoji Interní akademii

Cílem interní akademie je předávání znalostí mezi pracovníky, podpora kariérního rozvoje a networkingu mezi zaměstnanci. Každý z našich zaměstnanců má spoustu silných stránek, disponuje množstvím znalostí, dovedností a především zkušeností. Interní akademie vytváří prostor pro jejich sdílení. Nejdříve jsme vytvořili manuál Interní akademie, který slouží jako metodika, popisuje jednotlivé formy interního vzdělávání a jejich průběh. V rámci Akademie působí interní lektoři a mentoři z řad zaměstnanců organizace.

Netwalking aneb porady za chůze

Naše organizace se rozhodla následovat trend, který je již dlouho populární ve velkých vizionářských společnostech jako je např. Apple či Facebook. Pomocí chůze chceme proměnit klasické porady v netradiční. Je to také jedna z nenásilných možností, jak začít ve firmě s pohybem a jak spojit pracovní setkání s pohybem na čerstvém vzduchu. Dle výzkumů působí chůze jako prevence mnoha civilizačních chorob, pohyb zvyšuje produktivitu a navíc podporuje kreativitu. Přidejte se s netwalkingem k nám. Informace, jak začít si můžete přečíst na tomto odkaze: https://www.podnikatel.cz/clanky/netwalking-je-trend-co-spojuje-chuzi-se-sitovanim-a-muze-zvednout-tvorivost/

Příprava veřejné zakázky

Začali jsme připravovat veřejnou zakázku na nákup vzdělávacích služeb. V současné chvíli studujeme manuály k veřejné zakázce a děláme průzkumy trhu.

 

Březen 2019

Realizace podrobné analýzy vnitřní dokumentace organizace

Probíhá analýza dokumentace organizace s ohledem na principy age managementu.

Studium dokumentů, příruček, literatury pro úspěšné zavedení age managementu v organizaci

Workshop zdravě a bezpečně na pracovišti

6.3.2019 náš pracovní tým absolvoval workshop s názvem Zdravě a bezpečně na pracovišti. Pod vedením zkušené fyzioterapeutky jsme se naučili, jak správně sedět, stát či zvedat těžká břemena.  Také jsme se naučili různá kompenzační cvičení, která jsou vhodná na pracovišti, tak abychom předcházeli onemocněním spojeným s pohybovo-kosterním aparátem. Fyzioterapeutka dále provedla ergonomickou analýzu našich kanceláří. Po ukončení semináře jsme obdrželi potvrzení o jeho absolvování.

Workshopy s problematikou age managementu

Workshopy mají seznámit zaměstnance s tématy týkajícími se age managementu, rozproudit diskuzi a debatu nad těmito okruhy.  Je to prostor, kdy se můžeme o těchto věcech aktivně bavit, řešit a posouvat dál, tak aby se nám v organizaci dobře pracovalo.

Proběhl první workshop zaměřený na problematiku age managementu. Celkem nás čeká 22 workshopů (každý měsíc jeden).  Tématem workshopu bylo: Jak si prodloužit aktivní život.

Interní akademie Krok

Interní akademie zahájila svoji činnost.

Interní mentoring – Zaměstnanci, kteří se připravují na převzetí klíčových pozic, začali být mentorováni interními mentory. Mentory se stali pracovníci, kteří jsou v současnosti na klíčových pozicích a jejich úkolem je předávání svých explicitních i tacitních znalostí a podpora mentorovaných.

Zdravá kancelář

Nakoupili jsme další vybavení do kanceláří – 2 klekačky a gymnastické míče.

Vyhlášení veřejné zakázky

30. března 2019 byla podána veřejná zakázka s názvem Vzdělávání a poradenství pro neziskovou organizaci Krok Kyjov, z.ú. pro úspěšnou realizaci age managementových opatření. Kompletní znění včetně příloh je na stránkách www.esfcr.cz v sekci „veřejné zakázky“.

 

Duben 2019

Probíhá analýza personálních činností s ohledem na principy Age managementu.

Workshopy s problematikou age managementu

Uskutečnil se druhý workshop s problematikou age managementu.

Interní akademie Krok

Klíčoví pracovníci pokračovali v interním mentoringu. Uskutečnily se náslechy pracovníků.

 

Květen 2019

Průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci

Vytvořili jsme vzor interního předpisu pro realizaci šetření spokojenosti zaměstnanců naší organizace. Jedná se o anonymní dotazník, který zjišťuje odpovědi na 11 oblastí souvisejících s výkonem práce.

Analýza vzdělávacích potřeb

Začali jsme realizovat analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců organizace.

Veřejná zakázka – Otevírání obálek s nabídkami

Dne 16.5.2019 tříčlenná komise otevřela a hodnotila zaslané nabídky veřejné zakázky. Byly vybrány vítězné nabídky a před podepsáním smlouvy s vybranými dodavateli byla dokumentace veřejné zakázky zaslána na MPSV ke kontrole.

Interní akademie Krok

Klíčoví pracovníci pokračovali v interním mentoringu. Uskutečnily se náslechy pracovníků a přednáška pro ostatní pracovníky.

Externí koučink

Vybraní pracovníci začali být koučováni externím koučem. Cílem koučinku je  pomoci efektivně zvládat změny a rozvinout potenciál zaměstnanců.

Seminář Prevence civilizačních onemocnění

22.5.2019 jsme absolvovali seminář, který byl zaměřený na zdravý životní styl jako prevence civilizačních onemocnění. Obsahem semináře bylo zásady správného stravování, správný pohyb, spánková hygiena, regenerace aj. Po ukončení semináře jsme obdrželi potvrzení o jeho absolvování.

 

Zdravá kancelář

Zakoupili jsme poslední plánované ergonomické vybavení do kanceláří pracovníků.

Srpen 2019

Vytvoření směrnice odchodu zaměstnance.

Vytvoření vizí AM v organizaci.

 

Září 2019

Uskutečnil se dvoudenní teambuildingový výlet pracovníků organizace Krok, který byl koncipován jednak jako akce spojená s aktivním pohybem a zároveň poznávání nových míst – exkurze na zajímavá místa a také jak motivovat pracovníky k těmto typům výletů s rodinou.

Dvě pracovnice absolvovaly kurz rodinné mediace.

 

Říjen 2019

Uskutečnil se Den zdraví. V rámci tohoto dne jsme společně připravovali zdravé 4 chodové obědové menu. V průběhu dne byl připraven blok „Jak je na tom naše tělo“ – měření tlaku, BMI indexu, zjišťování kvality zraku.

Listopad 2019

V rámci opatření stress managementu jsme vytvořili dva infografické letáky: 10 tipů, jak snížit pracovní stres zaměstnanců a Varovné signály stresu a 6 jednoduchých strategií, jak lépe zvládat pracovní stres.

Jedna pracovnice absolvovala kurz účetnictví a daně NNO.

 

Prosinec 2019

Absolvovali jsme akreditovaný kurz Psychohygiena zaměstnanců sociálních služeb. Velká část kurzu byla věnovaná praktickým nácvikům relaxačních technik, dechových technik a metod k uvolňování a eliminaci stresu.

Dvě pracovnice byly proškoleny v problematice age managementu.

Absolvovali jsme měření pracovní schopnosti.

30ti denní Age friendy výzva – pro pracovníky jsme vytvořili 30ti-denní výzvu zaměřenou na posílení zdravého těla i ducha.

Realizovali jsme průzkum v oblasti stresorů zaměstnanců a jejich současné a plánované psychohygieny.


Rok 2020 – 2021

Pokračovali jsme v implementaci strategie age managementu.

Každý měsíc probíhaly workshopy s problematikou age managementu.

Pokračovalo se v pravidelném mentoringu a koučinku.

V rámci interní akademie Krok probíhalo vzájemné vzdělávání zaměstnanců, náslechy, stínování aj.

Byly vyškoleni dva interní lektoři v metodě profesní seniority, kteří následně v této metodě proškolili celý tým.

Zaměstnanci absolvovali řadu kurzů (strategické plánování, MS Office, kurzy v oblasti marketingu, komunikačních dovedností, krizová intervence, strategie přípravy na odchod do důchodu, workshop zaměřený na rovnováhu mezi osobním a pracovním životem).

Pokračovali jsme v podpoře zdraví a fyzické aktivity zaměstnanců (Den zdraví, workshop s problematikou kouření, kompenzační cviky na pracovišti, opakovaná 30-ti denní Age friendy výzva, počítání kroků aj.)

Uskutečnilo se závěrečné měření pracovní schopnosti.

 

Uskutečnil se kontrolní age management audit a na základě vyhodnocení jsme získali osvědčení Age management friendly organizace.