Údržba a péče o střední nádrž vodního díla Nové Mlýny patří k zásadním a pravidelně se opakujícím úkolům státního podniku Povodí Moravy. V současné době jsou zajišťovány správcem ve spolupráci s kyjovským občanským sdružením KROK. Klienti této terapeutické komunity zde v měsících srpnu a září prováděli řadu nezbytných činností, které ve svém výsledku mají podpořit hnízdění ptactva a růst původních druhů rostlin.

DOLNÍ VĚSTONICE – Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny, známá pod názvem „Věstonická nádrž“ byla v roce 1994 vyhlášena přírodní rezervací. Roku 2005 se pak v rámci systému Natura 2000 stala také ptačí rezervací. Uvedená skutečnost vedla k tomu, že zde začala platit přísnější pravidla pro péči o toto území. „Ta jsou upravována tzv. plánem péče, který vydává příslušný krajský úřad. Na rozdíl od dvou sousedních nádrží – horní a dolní, je zde mnoho činností omezeno nebo naopak doporučováno“, uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

K takovým činnostem patří i povinnost starat se o ostrovy, ať už umělé nebo přirozené, a zajišťovat tak stálost podmínek vodních a mokřadních ekosystémů důležitých pro chráněné druhy rostlin a živočichů. „K těm patří především rybák obecný, orel mořský, husy velké, běločelé a polní“, doplnil ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek.

Naplňování plánu péče zajišťuje Krajský úřad Jihomoravského kraje také prostřednictvím různých sdružení. V případě Věstonické nádrže se jedná o občanské sdružení KROK z Kyjova, které zde působilo v letošním roce a nadále bude působit i v roce příštím. Sdružení KROK je terapeutickou komunitou, která pomáhá především drogově závislým lidem a jejich rodinám v návratu do normálního života. Jednou z terapeutických metod je právě zapojování klientů do pracovního procesu.

V tomto případě se jednalo o téměř měsíční práci na ostrovech Věstonické nádrže, kde klienti KROKU působili v měsících srpnu a září. Prováděli kosení a odstraňování ruderální vegetace, která vytlačovala původní druhy rostlin a často také zabraňovala hnízdění ptáků hnízdících na zemi. Tato činnost probíhala hlavně na kostelním ostrově, na ostrovech „Písky“ u Dolních Věstonic a na pilířích bývalého mostu přes Dyji v jihozápadní části nádrže. Dalším zásahem v oblasti „Písky“ bylo odstraňování nepůvodních dřevin, kterými jsou trnovník akát, javor jasanolistý, pajasan žláznatý a vrba poříční. Ty zde nahrazují dřeviny přirozené. Pokácené dřevo o objemu přibližně 50 m3 bylo lodí odváženo na břeh ke Strachotínu.

Každoročně v těchto místech také dochází k likvidaci výmladků těchto dřevin. Průběžně se pak provádí seřezávání vrb „na hlavu“ za účelem vytvoření tzv. „hlavatých vrb“, které jsou opět vhodným hnízdištěm ptáků. Velmi důležitou a nikdy nekončící činností je sběr odpadů na březích ostrovů. Těch bylo posbíráno asi 30 pytlů.

„Na příští rok se kromě výše zmíněných činností plánuje například stavba stříšek, které by měly chránit mláďata před predátory na pilířích starého mostu přes Dyji dojde k úpravě povrchu dosypáním štěrku.“ uzavřel Světlík.