V České republice existují dobrovolnická centra s cílem zapojit co nejvíce obyvatel do řešení problémů společnosti. Na tuto tradici navázalo nově vznikající Dobrovolnické centrum Krok v Kyjově, které v listopadu oficiálně zahájilo svoji činnost. Dobrovolnické centrum vzniklo na základě potřeb regionu, poptávky neziskových organizací i dobrovolníků. Jeho vznik byl podpořen grantem Nadace rozvoje občanské společnosti.

Dobrovolnictví je vnímáno jako svébytný sektor společnosti, který sice má své hranice a limity, ale nemůže být ničím nahrazen. Jak říkala Olga Havlová: „Stát nemůže nikoho vzít za ruku ani se mu podívat upřímně do očí“.

Motivace, proč se stát dobrovolníkem, bývají různé. Jak ukazuje výzkum Národního dobrovolnického centra Hestia z roku 2010, nejvíce rozšířenou motivací je příjemné vyplnění volného času, seberealizace či možnost uplatnit své schopnosti.

K  největšímu zapojení dobrovolníků v současnosti dochází v oblastech ekologie, humanitární pomoci a lidských práv, v sektorech sociální práce a zdravotnictví či oblastech kultury, sportu, vzdělávání a práce s dětmi a mládeží.
Běžnou praxí v ČR je dobrovolnictví v rámci neziskových organizací, avšak stále častější aktivitou se stává i výše zmíněné firemní dobrovolnictví. Existuje řada firem a platforem, které se do těchto aktivit snaží zapojit.

Obecně trend dobrovolnictví v ČR vykazuje postupný nárůst počtu aktivně zapojených lidí, stoupá však také počet lidí a oblastí, které  tuto pomoc potřebují.

Rada ministrů pro vzdělávání, mládež a kulturu vyhlásila rok 2011 „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“, Více informací o  dobrovolnictví – kde a jak je možné se do dobrovolnických aktivit zapojit – je možné najít na:

www.dobrovolnik.cz.

A jak dlouho dobrovolníci pomáhají?

Dobrovolník si sám zvolí kolik času bude dobrovolnictví věnovat. Dobrovolnictví může být jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé.  může zvolit

Ačkoliv je situace s dobrovolnictvím a dobrovolníky daleko lepší než v první polovině 90. let, I přes vzrůstající zájem o dobrovolnictví je tato oblast mnohdy vnímána s  negativními představami, ať již vědomími či nevědomími, a to zvláště u neodborné veřejnosti.

Přesto, zkusme mít na mysli slova Alberta Einsteina: Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.  

V Kyjově, 8. 12. 2014                                                                     

Mgr.Hana Čamlíková

(statutární zástupce O.s.Krok)